Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających strony internetowe funkcjonującej pod adresem url: https://rfrwl.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej rfrwl.pl jest Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego, adres siedziby: Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 90-135 Łódź, Polska, adres do doręczeń: Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 90-135 Łódź, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000832178, NIP: 7252297931, REGON: 385691721, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 500 tys. zł, adres poczty elektronicznej: rfrwp@rfrwl.pl dalej „Administrator.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.


CELE PRZETWARZANIA, KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony rfrwl.pl w przypadku:

 1. informacji (danych osobowych) podawanych bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika, np. w formularzu kontaktowym, zapisywania się do newsletterów, których zakres obejmuje:
  • Imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu;
 2. informacji pozyskiwanych w trakcie korzystania z serwisów przez Użytkowników. Serwery automatycznie zapisują następujące dane Użytkownika:
  • czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
  • adres IP urządzenia Użytkownika, 
  • żądanie Użytkownika (adres strony, na którą wszedł Użytkownik), 
  • adres „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik, 
  • informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) Użytkownika,
  • informacje o wersji systemu operacyjnego Użytkownika.
 3. W ramach działalności serwisu internetowego Administratora wykorzystywane są również pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia Użytkownika.
  • W przypadkach opisanych w pkt 1 powyżej, celem przetwarzania danych przez Administratora jest udzielania odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Administratorem oraz jest rozpowszechnianie informacji o usługach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub przy jego udziale, promowanie Administratora oraz prowadzonej przez niego działalności i świadczonych usług poprzez wysyłanie newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów Administratora opisanych. Przekazywanie informacji następuje w zgodności z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podstawie zgody), a także z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (na podstawie zgody).
  • W przypadkach opisanych w pkt 2 i 3 powyżej, celem przetwarzania jest analizowanie, czy utrzymania w nich id sesji Użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki Użytkownika),
  ◦ utrzymania w nich id sesji Użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki Użytkownika,
  ◦ obsługi skryptów statystyk,
  ◦ tworzenia i wyświetlania spersonalizowanych reklam z informacjami o działaniach Administratora, 
  ◦ ułatwienia Użytkownikom korzystania z serwisów Administratora .
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzeniu anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.3.

Administrator stosuje również analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google. z siedzibą w USA). Serwis Administratora gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak: 
• liczba wejść unikalnych/odsłon,
• kraj, 
• przeglądarka,
• czas wizyty.
Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas prowadzenia wysyłki informacji lub do odwołania zgody lub wniesienia Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH I METODY OCHRONY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingu poczty elektronicznej, dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany będzie udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, kopia zapasowe, aktualizacje systemów i komponentów serwisu oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane
w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW (PODMIOTÓW DANYCH)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych oraz uzyskania informacji (na podstawie art. 15 20 RODO),
 • do sprostowania danych (na podstawie art. 16 20 RODO),
 • do usunięcia danych (na podstawie art. 17 20 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 21 ust 2 20 RODO),
 • do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji interesu Administratora, określonego w pkt. 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (na podstawie art. 21 ust 1 20 RODO),
 • do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO).

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez RFRWŁ danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rfrwp@rfrwl.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.


PLIKI „COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony,
a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne.
„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Skip to content