Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ogłoszenie o zamówieniu - PN/01/2020​
Prowadzący postępowanie:
Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Spółka z o.o.
Tytuł/nazwa postępowania:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Obrotowa”, numer referencyjny: PN/01/2020
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Identyfikator postępowania:
8094a3ad-8e36-49ef-b580-85aa5b826961
Data publikacji:
24.11.2020 r.

Nazwa dokumentu Pliki
Wszystkie pliki (archiwum .zip)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia
Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej I Stopnia – Regionalna Pożyczka Obrotowa
Oferta
Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku w zakresie potencjału kadrowego
Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania
Metryka Instrumentu Finansowego – Regionalna Pożyczka Obrotowa
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Procedura Rozliczeń Instrumentu Finansowego
Załącznik nr 1 do Procedury Rozliczeń Instrumentu Finansowego – wniosek o wypłatę transzy
Załącznik nr 2 do Procedury Rozliczeń Instrumentu Finansowego – schemat przepływów
Zasady Sprawozdawczości
Sprawozdanie z postępu – Regionalna Pożyczka Obrotowa
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z postępu – Realizacja Umów operacyjnych II stopnia
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z postępu
a – Historia operacji na Rachunku Bankowym Środków Wypłaconych
b – Historia operacji na Rachunku Bankowym Jednostkowych Pożyczek
c – Historia operacji na Rachunku Bankowym Zasobów Zwróconych
Załącznik nr 3 do Sprawozdania z postępu – Wynagrodzenie Pośrednika Finansowego
Załącznik nr 4 do Sprawozdania z postępu – wniosek o wypłatę wynagrodzenia PF
Rejestr Portfela Jednostkowych Pożyczek – Regionalna Pożyczka Obrotowa
Pełnomocnictwo do rachunków bankowych
Zasady Wynagradzania Pośrednika Finansowego
Umowa Cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń
Procedura Windykacyjna
Załącznik nr 1 do Procedury Windykacyjnej – protokół zakończenia czynności windykacyjnych
Załącznik nr 2 do Procedury Windykacyjnej – działania windykacyjne dla jednostkowej Regionalnej Pożyczki Obrotowej

Skip to content