Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) odwiedzających stronę internetową funkcjonującą pod adresem https://rfrwl.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://rfrwl.pl jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 (90-135 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832178 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7252297931, REGON: 385691721, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 500.000 złotych, zwana dalej „Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Administratorem można kontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

CELE PRZETWARZANIA, KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

1. Administrator przetwarza dane osobowe podane w formularzu kontaktowym (w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, ewentualnie innych danych zawartych w wiadomości przesyłanej przy użyciu formularza) w celu zapewnienia obsługi formularza kontaktowego, udzielenia odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do treści przekazanych za pośrednictwem formularza. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – obsługi formularza kontaktowego, udzielania odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do treści przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego).

2. Administrator przetwarzane dane osobowe w postaci adresu e-mail w celu wysyłki newslettera, prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej, informowania o działalności Administratora, dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – wysyłki newslettera, prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej, informowania o działalności Administratora, dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach).

3. Ponadto, Administrator pozyskuje informacje, które serwery automatycznie zapisują w trakcie korzystania ze strony https://rfrwl.pl w postaci: czasu wysyłania odpowiedzi przez serwer, adresu IP urządzenia Użytkownika, żądania Użytkownika (adres strony, na którą wszedł Użytkownik), adresu „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik,  informacji o wersji przeglądarki internetowej Użytkownika, informacji o wersji systemu operacyjnego Użytkownika. Strona internetowa korzysta też z niezbędnych plików cookies, zapewniających właściwe działanie serwisu. Celem przetwarzania danych w tym zakresie jest zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej https://rfrwl.pl a podstawą prawną art. 6 ust.1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej).

4. Ponadto, strona internetowa https://rfrwl.pl korzysta z Google Analytics, stanowiącego narzędzie do analityki internetowej dostarczane przez Google Ireland Ltd. Google Analytics używa plików cookies o funkcjach statystycznych/analitycznych, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Korzystając z Google Analytics Administrator pozyskuje dane w postaci: identyfikatorów internetowych, w tym identyfikatorów plików cookies, adresów protokołów internetowych i identyfikatorów urządzeń, identyfikatorów klientów, adresów IP, informacji o aktywności w sieci. Celem przetwarzania danych w tym zakresie jest prowadzenie statystyk i analiz dotyczących strony internetowej https://rfrwl.pl oraz analizowanie i usprawnianie funkcjonowania strony internetowej. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – prowadzenia statystyk i analiz dotyczących strony internetowej https://rfrwl.pl oraz analizowania i usprawniania funkcjonowania strony internetowej). Informacje o zasadach korzystania z usługi Google Analytics dostępne są pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/. Informacje o prywatności i bezpieczeństwie danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631, natomiast z ogólną polityką prywatności Google można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

W zakresie wymaganym przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą” – oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), zwaną dalej „Prawo telekomunikacyjne”, Administrator działa w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (odpowiednio wynikającą z art. 10 Ustawy, art. 172 lub 173 Prawa telekomunikacyjnego). Wyrażona przez Użytkownika zgoda może być w każdym czasie wycofana, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działania dokonanego na jej podstawie przed wycofaniem.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego przetwarzane są przez czas realizowania zapytania, prowadzenia komunikacji przy wykorzystaniu tego formularza, a po tym okresie przez okres 1 roku. Dane osobowe Użytkowników w związku z wysyłką newslettera przetwarzane są przez czas prowadzenia przez Administratora działalności informacyjno-promocyjnej poprzez wysyłkę newslettera, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przesyłanie newslettera. Dla realizacji pozostałych celów Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas funkcjonowania plików cookies lub logów serwera (czas funkcjonowania poszczególnych plików został określony w formularzu zgody na wykorzystanie plików cookies), z zastrzeżeniem, że Użytkownik może wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystanie statystycznych/analitycznych plików cookies, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w tym zakresie.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu strony internetowej, a także podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej. W związku z korzystaniem z Google Analytics odbiorcą danych jest także Google Ireland Ltd.

Dane osobowe Użytkowników zbierane przez formularz kontaktowy, formularz newslettera lub poprzez własne pliki cookies (pochodzące od Administratora) nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza obszaru EOG) ani żadnej organizacji międzynarodowej.

W związku z korzystaniem z narzędzia Google Analytics dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Zastosowano w tym zakresie zabezpieczenia przewidziane w art. 46 RODO w postaci standardowych klauzul umownych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en. Ponadto, każdy Użytkownik może uzyskać dostęp do kopii wskazanego zabezpieczenia w siedzibie Administratora lub uzyskać ją drogą mailową po skierowaniu wniosku na adres iodo@rfrwl.pl.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW (PODMIOTÓW DANYCH)

Użytkownikowi przysługuje prawo:
• dostępu do jego danych oraz uzyskania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO),
• żądania sprostowania jego danych (na podstawie art. 16 RODO),
• żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Każdy Użytkownik ma też prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu realizacji uprawnień Użytkownik może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: iodo@rfrwl.pl.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej, w szczególności uniemożliwić skorzystanie z formularza kontaktowego czy otrzymywanie newslettera.

PLIKI COOKIES

Strona https://rfrwl.pl używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zamieszczane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozwalają na uzyskanie dostępu do informacji zawartych w tych plikach.

Strona https://rfrwl.pl  korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

• pliki niezbędne, czyli takie które umożliwiają działanie strony internetowej, jej podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie, czy dostęp do bezpiecznych obszarów serwisu;
• pliki statystyczne/analityczne, czyli takie, które umożliwiają prowadzenie statystyk i analiz dotyczących strony internetowej oraz analizowanie i usprawnianie funkcjonowania strony internetowej.

Strona https://rfrwl.pl korzysta z własnych plików cookies, czyli takich, które umieszczane są przez właściciela strony internetowej, ale również w związku z korzystaniem z narzędzia analityki internetowej Google Analytics wykorzystuje tzn. zewnętrzne pliki cookies, czyli pliki umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkowników przez podmioty zewnętrzne.

Szczegółowe informacje o poszczególnych plikach cookies wykorzystywanych w ramach strony https://rfrwl.pl, w tym o okresie funkcjonowania plików, po którym pliki wygasają, dostępne są w formularzu zgody na używanie plików cookies.

Użytkownicy mogą skonfigurować używane oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarkę internetową), aby uniemożliwiało ono przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowym Użytkowników. Użytkownicy mogą też usunąć zapisane już pliki cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, czy też programy, narzędzia do tego dedykowane.

Aby skonfigurować ustawienia plików cookies, należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na stronach poszczególnych przeglądarek, w szczególności:
a) Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b) Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
c) Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer,
d) Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.

Ponadto, Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu jego danych przez Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics dostępnego pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Należy mieć na względzie, że ograniczenie czy wyłączenie stosowania plików cookies może wpływać na funkcjonalności strony internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Skip to content