KLAUZULE INFORMACYJNE


1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem” lub „RFRWŁ”) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej, w szczególności kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do korespondencji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (interesami tymi są: prowadzenia korespondencji mailowej, w szczególności w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do korespondencji).

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez czas realizowania zapytania, wymiany korespondencji, a po tym okresie przez okres 1 roku.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania uniemożliwia prowadzenie korespondencji z Administratorem.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź), zwana „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Administrator jest regionalnym funduszem rozwoju utworzonym przez Województwo Łódzkie w celu realizacji zadania publicznego polegającego na wspieraniu i promowaniu rozwoju Województwa Łódzkiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa Łódzkiego. Województwo Łódzkie zawarło z Administratorem umowę powierzenia realizowania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu powierzonymi środkami wycofanymi z inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, zwaną dalej „Umową”. Administrator udzielił ŁARR S.A. pożyczki (z powierzonych środków, którymi zarządza), zastrzegając, że kwota pożyczki ma być zaangażowana w instrumenty finansowe dedykowane dla rozwoju województwa łódzkiego.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania powierzonego mu zadania realizowanego w interesie publicznym (w szczególności przetwarza dane w związku z monitorowaniem realizacji przez ŁARR S.A. umowy pożyczki zawartej z Administratorem, prowadzeniem kontroli, którym podlega ŁARR S.A., wykonywaniem innych obowiązków obciążających Administratora, w szczególności obowiązków wynikających z Umowy). Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 818 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1668 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 217 z późn. zm.), a także zgodnie z postanowieniami Umowy. Administrator przetwarza dane w celu należytego wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków.

Ponadto, w zakresie wykraczającym poza realizację zadania publicznego, Administrator przetwarza (w szczególności przechowuje) dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał dane w postaci imienia, nazwiska, nazwy, numeru NIP, numeru umowy pożyczki, kwoty udzielonej pożyczki, wkładu poszczególnych podmiotów, daty wypłaty pożyczki, daty zawarcia umowy pożyczki, numeru konta bankowego.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe oraz kancelaria radcy prawnego. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy pożyczki zawartej przez Administratora z ŁARR S.A. (co do zasady umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r.) oraz do czasu przedawnienia karalności, roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),

  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Informacja o źródle danych

Źródłem danych osobowych jest ŁARR S.A., z którym Pan/Pani zawarł/a umowę pożyczki. Dane mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych rejestrów.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź), zwana „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Administrator jest regionalnym funduszem rozwoju utworzonym przez Województwo Łódzkie w celu realizacji zadania polegającego na wspieraniu i promowaniu rozwoju Województwa Łódzkiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa Łódzkiego. Województwo Łódzkie zawarło z Administratorem umowę powierzenia realizowania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu powierzonymi środkami wycofanymi z inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, zwaną dalej „Umową”.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania powierzonego mu zadania realizowanego w interesie publicznym (w szczególności przetwarza dane w związku z monitorowaniem realizacji Umów Operacyjnych I Stopnia, tj. umów zawieranych z Pośrednikami Finansowymi oraz Umów Operacyjnych II Stopnia, tj. umów pożyczek zawieranych z pożyczkobiorcami, prowadzeniem kontroli i audytów, wykonywaniem innych obowiązków obciążających Administratora, w szczególności obowiązków wynikających z Umowy). Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Administrator działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 818 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1668 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 217 z późn. zm.), a także zgodnie z postanowieniami Umowy. Przetwarza dane w celu należytego wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków.
Ponadto w zakresie wykraczającym poza realizację zadania publicznego, Administrator przetwarza (w szczególności przechowuje) dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, nazwę, NIP), dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, dane dotyczące zawartej umowy pożyczki i sposobu jej wykonania, rodzaju zabezpieczeń, numer rachunku bankowego, dane dotyczące stanu majątkowego i stanu cywilnego, dane dotyczące zadłużenia, prowadzonych czynności windykacyjnych i postępowań sądowych dotyczących zwrotu środków, ewentualnie inne dane zawarte w dokumentacji pożyczkowej.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe, kancelaria radcy prawnego, a także Pośrednik Finansowy. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy pożyczki, a po tym czasie do 5 lat od jej wykonania oraz do czasu przedawnienia karalności, roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Informacja o źródle danych i wymogu podania danych

Źródłem danych osobowych jest Pośrednik Finansowy, z którym Pan/Pani zawarł/a umowę pożyczki. Dane mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe mogą być też przekazywane bezpośrednio przez Panią/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem umownym wynikającym z zawartej przez Panią/Pana, a brak ich podania stanowi naruszenie obowiązków umownych.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź), zwana „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przede wszystkim w związku z prowadzeniem kontroli i audytów oraz ich dokumentowaniem i przechowywaniem dokumentacji.
Administrator jest regionalnym funduszem rozwoju utworzonym przez Województwo Łódzkie w celu realizacji zadania polegającego na wspieraniu i promowaniu rozwoju Województwa Łódzkiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa Łódzkiego. Województwo Łódzkie zawarło z Administratorem umowę powierzenia realizowania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu powierzonymi środkami wycofanymi z inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, zwaną dalej „Umową”.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania powierzonego mu zadania realizowanego w interesie publicznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Administrator działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 818 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1668 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 217 z późn. zm.), a także zgodnie z postanowieniami Umowy. Przetwarza dane w celu należytego wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków.
Ponadto w zakresie wykraczającym poza realizację zadania publicznego, Administrator przetwarza (w szczególności przechowuje) dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Osoby i kategorie danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane:
• osób ustanawiających zabezpieczenie lub na majątku których ustanowiono zabezpieczenie w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, stanu cywilnego, informacji nt. majątku, w tym numerów ksiąg wieczystych,
• wspólników Odbiorcy Ostatecznego (pożyczkobiorcy) lub wspólników podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie lub na majątku których ustanowiono zabezpieczenie w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, stanu cywilnego,
• małżonka Odbiorcy Ostatecznego (pożyczkobiorcy), małżonka osoby ustanawiającej zabezpieczenie lub na majątku której ustanowiono zabezpieczenie, małżonka wspólnika w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, stanu cywilnego, informacji nt. majątku,
• reprezentantów Odbiorcy Ostatecznego, reprezentantów podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie lub na majątku którego ustanowiono zabezpieczenie w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru PESEL,
• osób wyznaczonych do kontaktu przez Odbiorcę Ostatecznego (pożyczkobiorcę) w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych.
Administrator może przetwarzać dodatkowe dane związane z udzieleniem i wykonaniem pożyczki, jeżeli znajdą się one w dokumentacji pożyczkowej.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący na rzecz Administratora hostingowe i kancelaria radcy prawnego. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane są przetwarzane przez czas trwania kontroli lub audytu, a dane zawarte w dokumentacji związanej z kontrolą lub audytem (o ile zawarcie danych w tej dokumentacji okaże się niezbędne), ewentualnie dane zawarte w innej dokumentacji gromadzonej dla realizacji celów określonych w pkt 4 (o ile zawarcie danych w tej dokumentacji okaże się niezbędne) mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy pożyczki, a po tym czasie do 5 lat od jej wykonania oraz do czasu przedawnienia karalności, roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Informacja o źródle danych

Źródłem danych osobowych jest Pośrednik Finansowy, który udzielił pożyczki ze środków powierzonych mu przez Administratora, ewentualnie sam pożyczkobiorca (Odbiorca Ostateczny). Dane mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych rejestrów.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem” lub „RFRWŁ”) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym przez Administratora rozeznaniem rynku, zmierzającym do wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia umowy na korzystnych warunkach. Działania podejmowane przez Administratora mają również na celu prawidłowe wydatkowanie środków publicznych i wykazanie tej okoliczności.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (interesami tymi są: przeprowadzenie rozeznania rynku, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy na korzystnych warunkach, prawidłowe wydatkowanie środków publicznych i wykazanie tej okoliczności).

5. Kategorie danych osobowych

Dla realizacji opisanych wyżej celów możemy przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, nazwę, NIP), dane adresowe, dane kontaktowe i inne dane przekazane w ramach procedury rozeznania rynku (przykładowo dane dotyczące doświadczenia).

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane do 5 lat.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Informacja o źródle danych i wymogu podania danych

Dane osobowe zazwyczaj pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Pani/Pana dane możemy też pozyskiwać w zależności od sytuacji od potencjalnego kontrahenta, jego reprezentantów czy personelu wyznaczonego do odpowiadania na zapytania lub też z publicznie dostępnych źródeł (przykładowo ze strony internetowej potencjalnego kontrahenta). Podanie przez Panią/Pana danych na potrzeby prowadzonego rozeznania rynku/zapytania ofertowego jest dobrowolne.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem” lub „RFRWŁ”) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nabywanie towarów i usług na potrzeby prowadzonej działalności, zawieranie i wykonywanie umów w ramach prowadzonej działalności. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Pani/Pana dane przetwarzane są także w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych związanych z zawartą umowę, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz prowadzenia rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Administrator przetwarza również Pani/Pana dane na potrzeby ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (interesami tymi są: ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami).

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi IT. Odbiorcami danych są też urzędy skarbowe, banki oraz biegli rewidenci. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania umowy, a po tym okresie przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa i do czasu przedawnienia roszczeń. Dokumenty księgowe przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
Ponadto, Administrator jest podmiotem, któremu Województwo Łódzkie powierzyło realizację zadania publicznego, a koszty działalności operacyjnej ponoszone przez Administratora w związku z realizacją umowy powierzenia realizowania zadania publicznego, wraz z uwzględnieniem rozsądnego zysku, są pokrywane przez Województwo Łódzkie w formie rekompensaty. Zgodnie z przepisami informacje, na podstawie których można określić, czy prawidłowo, zgodnie z przepisami przyznano rekompensatę (które mogą obejmować Pani/Pana dane osobowe) przechowywane są przez czas trwania powierzenia realizowania zadania publicznego, a po tym okresie przez 10 lat.
W celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami cywilnymi dane przetwarzane są do czasu przedawnienia tych roszczeń (co do zasady roszczenia wynikające ze stosunków pomiędzy przedsiębiorcami przedawniają się z upływem 3 lat).

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora (omówionych powyżej) może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w toku realizacji umowy w zakresie wymaganym przepisami prawa stanowi wymóg ustawowy (w szczególności podanie w fakturze VAT danych wymaganych przepisami prawa). Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem” lub „RFRWŁ”) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest weryfikacja umocowania, prawidłowe składanie i odbieranie oświadczeń w ramach prowadzonej działalności (w szczególności prawidłowe zawieranie i wykonywanie umów), ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: weryfikacja umocowania, prawidłowe składanie i odbieranie oświadczeń w ramach prowadzonej działalności (w szczególności prawidłowe zawieranie i wykonywanie umów), ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami).
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane również w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych (jeżeli przepisy prawa nakładają na niego określone obowiązki). Przepisy podatkowe nakazują przechowywanie dowodów księgowych zawierających między innymi podpis wystawcy, wobec czego w takich dokumentach mogą być zawarte Pani/Pana dane osobowe. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze).

5. Kategorie danych osobowych

Dla realizacji opisanych wyżej celów możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru PESEL.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe oraz biegli rewidenci. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do ustania przyczyny biznesowej (odpowiednio zakończenia projektu, wykonania umowy czy zakończenia innej inicjatywy), a w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia, obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.
W przypadku istnienia obowiązku prawnego nakazującego przechowywanie dokumentów, Pani/Pana dane osobowe przechowywane są do ustania obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z przepisów prawa. Zgodnie z przepisami podatkowymi dowody księgowe przechowuje się przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Ponadto, Administrator jest podmiotem, któremu Województwo Łódzkie powierzyło realizację zadania publicznego, a koszty działalności operacyjnej ponoszone przez Administratora w związku z realizacją umowy powierzenia realizowania zadania publicznego, wraz z uwzględnieniem rozsądnego zysku, są pokrywane przez Województwo Łódzkie w formie rekompensaty. Zgodnie z przepisami informacje, na podstawie których można określić, czy prawidłowo, zgodnie z przepisami przyznano rekompensatę (które mogą obejmować Pani/Pana dane osobowe) przechowywane są przez czas trwania powierzenia realizowania zadania publicznego, a po tym okresie przez 10 lat.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora (omówionych powyżej) może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Informacja o źródle pochodzenia i wymogu podania danych

Pani/Pana dane osobowe otrzymujemy zazwyczaj bezpośrednio od Pani/Pana, ale możemy otrzymać je również od reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu (czyli naszego kontrahenta, pośrednika finansowego lub innego zainteresowanego podmiotu).
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania może skutkować niemożnością zawarcia przez Administratora umowy czy nawiązania innej relacji lub niemożnością ich realizacji.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem” lub „RFRWŁ”) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

a. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie stałego kontaktu spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. z kontrahentami, pośrednikami finansowymi lub innymi zainteresowanymi podmiotami, właściwe i sprawne wykonywanie umów lub podejmowanie innych działań w ramach prowadzonej działalności, a także ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
b. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (interesami tymi są: zapewnienie stałego kontaktu RFRWŁ z kontrahentami, pośrednikami finansowymi lub zainteresowanymi podmiotami, właściwe i sprawne podejmowanie działań w ramach prowadzonej działalności, ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami).

5. Kategorie danych osobowych

Dla realizacji opisanych wyżej celów możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, adresu email, numeru telefonu.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe. Dane mogą być również udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do ustania przyczyny biznesowej (odpowiednio zakończenia projektu, wykonania umowy czy zakończenia innej inicjatywy), a w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia, obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Informacja o źródle pochodzenia i wymogu podania danych

Pani/Pana dane osobowe otrzymujemy od naszego kontrahenta, pośrednika finansowego lub innego zainteresowanego podmiotu, z którym pozostaje Pani/Pan w relacji prawnej (w szczególności jest Pani/Pan jego pracownikiem, współpracownikiem czy zleceniobiorcą).
Dane możemy otrzymywać również bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania uniemożliwi kontaktowanie się z Panią/Panem w sprawach związanych z wykonywaniem umowy zawartej przez Administratora z kontrahentem, pośrednikiem finansowym lub innym zainteresowanym podmiotem czy też związanych z inną relacją łączącą Administratora z takim podmiotem.

Prowadząc profil firmowy spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. na portalu Facebook przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”, wskazujemy, co następuje.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem profilu jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (RFRWŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu prowadzenia profilu firmowego w mediach społecznościowych (na portalu Facebook) i wykonywania za jego pośrednictwem działalności informacyjno-promocyjnej, przekazywania informacji o działalności spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na skierowane do nas zapytania, ustosunkować się do przekazywanych treści, a także aby udostępniać posty osobom, które polubiły nasz profil lub go obserwują.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: prowadzenie profilu firmowego w mediach społecznościowych, wykonywanie działalności informacyjno-promocyjnej, przekazywanie informacji o działalności spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach, udzielanie odpowiedzi na zapytania, ustosunkowywanie się do przekazywanych treści, a także udostępnianie postów.

5. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzony przez nas profil jest profilem publicznym, co oznacza, że zawartość tego profilu (w tym treści zamieszczane przez Państwa na profilu czy Państwa reakcje) może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są Państwa znajomymi czy nawet nie są użytkownikami portalu Facebook. Więcej o informacjach publicznych na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/help/203805466323736?helpref=faq_content.
Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Facebook Ireland Limited. Informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu, chyba, że wcześniej odpowiednio usuną Państwo treści zamieszczone na naszym profilu, przestaną lubić/obserwować nasz profil lub usuną swoje konto na portalu Facebook. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do przekazanych treści będą przetwarzane przez czas realizowania zapytania, prowadzenia korespondencji, a po tym okresie przez okres 1 roku.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności profilu.

9. Współadministrowanie

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane również w celu prowadzenia statystyk i analiz oraz analizowania i ulepszania funkcjonowania profilu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: prowadzenie statystyk i analiz oraz analizowanie i ulepszanie funkcjonowania profilu.
W tym zakresie spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. jest współadministratorem danych osobowych z Facebook Ireland Limited. Szczegółowe informacje o statystykach strony i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, natomiast informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook Ireland Limited, w tym w ramach wskazanego współadministrowania, dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Prowadząc profil firmowy spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. na portalu LinkedIn przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”, wskazujemy, co następuje.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem profilu jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (RFRWŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu prowadzenia profilu firmowego w mediach społecznościowych (na portalu LinkedIn) i wykonywania za jego pośrednictwem działalności informacyjno-promocyjnej, przekazywania informacji o działalności spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na skierowane do nas zapytania, ustosunkować się do przekazywanych treści, a także aby udostępniać posty osobom, które obserwują nasz profil.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: prowadzenie profilu firmowego w mediach społecznościowych, wykonywanie działalności informacyjno-promocyjnej, przekazywanie informacji o działalności spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach, udzielanie odpowiedzi na zapytania, ustosunkowywanie się do przekazywanych treści, a także udostępnianie postów.

5. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzony przez nas profil jest profilem publicznym, co oznacza, że zawartość tego profilu (w tym treści zamieszczane przez Państwa na profilu czy Państwa reakcje) może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są użytkownikami portalu LinkedIn.
Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company. Informacje o przetwarzaniu danych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company dostępne są pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu, chyba, że wcześniej odpowiednio usuną Państwo treści zamieszczone na naszym profilu, przestaną obserwować nasz profil lub usuną swoje konto na portalu LinkedIn. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do przekazanych treści będą przetwarzane przez czas realizowania zapytania, prowadzenia korespondencji, a po tym okresie przez okres 1 roku.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności profilu.

9. Współadministrowanie

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane również w celu prowadzenia statystyk i analiz oraz analizowania i ulepszania funkcjonowania profilu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: prowadzenie statystyk i analiz oraz analizowanie i ulepszanie funkcjonowania profilu.
W tym zakresie spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. jest współadministratorem danych osobowych z LinkedIn Ireland Unlimited Company. Informacje o statystykach i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami dostępne są pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum, natomiast informacje o przetwarzaniu danych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company są pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Skip to content