KLAUZULE INFORMACYJNE

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (RFRWŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej, w szczególności kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do korespondencji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (interesami tymi są: prowadzenia korespondencji mailowej, w szczególności w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do korespondencji).

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez czas realizowania zapytania, wymiany korespondencji, a po tym okresie przez okres 1 roku.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania uniemożliwia prowadzenie korespondencji z Administratorem.

Prowadząc profil firmowy spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. na portalu Facebook przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”, wskazujemy, co następuje.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem profilu jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (RFRWŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu prowadzenia profilu firmowego w mediach społecznościowych (na portalu Facebook) i wykonywania za jego pośrednictwem działalności informacyjno-promocyjnej, przekazywania informacji o działalności spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na skierowane do nas zapytania, ustosunkować się do przekazywanych treści, a także aby udostępniać posty osobom, które polubiły nasz profil lub go obserwują.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: prowadzenie profilu firmowego w mediach społecznościowych, wykonywanie działalności informacyjno-promocyjnej, przekazywanie informacji o działalności spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach, udzielanie odpowiedzi na zapytania, ustosunkowywanie się do przekazywanych treści, a także udostępnianie postów.

5. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzony przez nas profil jest profilem publicznym, co oznacza, że zawartość tego profilu (w tym treści zamieszczane przez Państwa na profilu czy Państwa reakcje) może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są Państwa znajomymi czy nawet nie są użytkownikami portalu Facebook. Więcej o informacjach publicznych na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/help/203805466323736?helpref=faq_content.
Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Facebook Ireland Limited. Informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu, chyba, że wcześniej odpowiednio usuną Państwo treści zamieszczone na naszym profilu, przestaną lubić/obserwować nasz profil lub usuną swoje konto na portalu Facebook. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do przekazanych treści będą przetwarzane przez czas realizowania zapytania, prowadzenia korespondencji, a po tym okresie przez okres 1 roku.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności profilu.

9. Współadministrowanie

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane również w celu prowadzenia statystyk i analiz oraz analizowania i ulepszania funkcjonowania profilu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: prowadzenie statystyk i analiz oraz analizowanie i ulepszanie funkcjonowania profilu.
W tym zakresie spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. jest współadministratorem danych osobowych z Facebook Ireland Limited. Szczegółowe informacje o statystykach strony i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, natomiast informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook Ireland Limited, w tym w ramach wskazanego współadministrowania, dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Prowadząc profil firmowy spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. na portalu LinkedIn przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”, wskazujemy, co następuje.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem profilu jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. (RFRWŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 (90-135 Łódź).

2. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem 42 233 79 40.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu prowadzenia profilu firmowego w mediach społecznościowych (na portalu LinkedIn) i wykonywania za jego pośrednictwem działalności informacyjno-promocyjnej, przekazywania informacji o działalności spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na skierowane do nas zapytania, ustosunkować się do przekazywanych treści, a także aby udostępniać posty osobom, które obserwują nasz profil.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: prowadzenie profilu firmowego w mediach społecznościowych, wykonywanie działalności informacyjno-promocyjnej, przekazywanie informacji o działalności spółki Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., dostępnych usługach i formach wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizowanych wydarzeniach i działaniach, udzielanie odpowiedzi na zapytania, ustosunkowywanie się do przekazywanych treści, a także udostępnianie postów.

5. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzony przez nas profil jest profilem publicznym, co oznacza, że zawartość tego profilu (w tym treści zamieszczane przez Państwa na profilu czy Państwa reakcje) może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są użytkownikami portalu LinkedIn.
Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company. Informacje o przetwarzaniu danych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company dostępne są pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu, chyba, że wcześniej odpowiednio usuną Państwo treści zamieszczone na naszym profilu, przestaną obserwować nasz profil lub usuną swoje konto na portalu LinkedIn. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do przekazanych treści będą przetwarzane przez czas realizowania zapytania, prowadzenia korespondencji, a po tym okresie przez okres 1 roku.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności profilu.

9. Współadministrowanie

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane również w celu prowadzenia statystyk i analiz oraz analizowania i ulepszania funkcjonowania profilu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesami tymi są: prowadzenie statystyk i analiz oraz analizowanie i ulepszanie funkcjonowania profilu.
W tym zakresie spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. jest współadministratorem danych osobowych z LinkedIn Ireland Unlimited Company. Informacje o statystykach i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami dostępne są pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum, natomiast informacje o przetwarzaniu danych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company są pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Skip to content