Klauzula informacyjna

Obsługując korespondencję mailową przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34, 91-135 Łódź.

Można się nami skontaktować listownie pod wskazanym wyżej adresem, kierując e-mail na adres: biuro@rfrwl.pl lub dzwoniąc pod nr: 42 208 92 05.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Administrator przetwarza Państwa dane w celu obsługi korespondencji mailowej, w szczególności w celu skontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, ustosunkowania się do korespondencji lub w celu złożenia oferty, jeśli został o to poproszony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest nawiązanie kontaktu z osobą zainteresowaną) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi IT, usługi hostingu poczty elektronicznej.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizowania zapytania, obsługi korespondencji mailowej lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany - przeniesienia danych. Mogą państwo też domagać się usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 Rozporządzenia, w szczególności, gdy dane nie są już niezbędne.

Mogą Państwo też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi realizowanie zapytania, obsługę korespondencji.

Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

Skip to content